Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

LOGOPEDIA

1. DIAGNOZA

BADANIA LOGOPEDYCZNE są przeprowadzane celem wczesnego rozpoznania i ukierunkowania działań terapeutycznych. Obejmują w szczególności dzieci z:

 • różnego typu zaburzeniami artykulacyjnymi,
 • afazją i dyzartrią,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • dyslalią,
 • wadami rozwojowymi,
 • zespołem Downa,
 • rozszczepem podniebienia,
 • dysfagią,
 • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • urodzone przedwcześnie,
 • obniżonym napięciem mięśniowym,
 • zaburzeniami procesów funkcji pokarmowych,
 • słabymi odruchami orientacyjnymi,
 • zagrożeniem autyzmem,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • jąkaniem.

2. TERAPIA

 • obejmuje całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

3. PORADY I KONSULTACJE

 •  dla rodziców, nauczycieli i innych specjalistów.

4. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - SZKOLENIOWA

 • szerzenie wiedzy nt. nieprawidłowości w rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeń mowy oraz trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowanych wadami wymowy,
 • publikacje artykułów w lokalnej prasie.

5. WYKŁADY, PRELEKCJE, WARSZTATY
     rodziców i nauczycieli, dzieci i ich rodziców w celu:

 • zachęcania rodziców do systematycznych ćwiczeń poprzez zabawę w ramach profilaktyki logopedycznej,
 • szerzenia wiedzy nt. nieprawidłowości w rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeń mowy oraz trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowanych wadami wymowy.

 6. REALIZACJA ZADAŃ
     Przy wspólpracy z:

 • przy wspólpracy ze służbą zdrowia.

 7. OPINIOWANIE

     W Poradni wydawane są:

 • opinie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

8. ORZEKANIE

W Poradni wydawane są orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci wymagających specjalnych form i metod pracy,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci, u których uczęszczanie do szkoły jest znacznie utrudnione lub niemożliwe ze względu na stan zdrowia.